Haarsma Rentmeesters
beheert, bemiddelt en adviseert
over vastgoed in agrarisch gebied

Planschade en nadeelcompensatie

Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een rechtmatig overheidsbesluit, zoals een bestemmingsplan of een andere planologische maatregel. Een onroerende zaak kan als gevolg van het besluit minder waard zijn of minder inkomsten generen.
 
Nadeelcompensatie is compensatie voor schade die veroorzaakt wordt door rechtmatig handelen van de overheid. Er is geen wettelijke regeling van toepassing zoals bij planschade het geval is. Een voorbeeld is het (tijdelijk) afsluiten van een weg waardoor een bedrijf niet of slecht toegankelijk is. Ook als uw woongenot achteruit gaat door bijvoorbeeld geluidsoverlast bij langdurige bouwwerkzaamheden kunt u recht hebben op nadeelcompensatie.
 
Het beoordelen van planschade of nadeelcompensatie is gelet op de specifieke wetgeving en rechtspraak werk voor specialisten. Voordat u een claim indient, is het belangrijk om eerst een haalbaarheidsonderzoek te doen. Zo voorkomt u dat u onnodig kosten maakt.
 
Planschade vooraf inventariseren
Ontwikkelaars of overheden die plannen opstellen doen er goed aan om in het voortraject een planschadedeskundige in te schakelen voor een planschade risicoanalyse. Haarsma Rentmeesters maakt in een risicoanalyse inzichtelijk welke schadeclaims ingediend kunnen worden, zodat duidelijk wordt welke planschaden verhaald kunnen worden op een ontwikkelaar of overheid.
 
Haarsma Rentmeesters helpt bij:

  • Het doen van een haalbaarheidsonderzoek
  • Het indienen van een gemotiveerde aanvraag
  • Het verzoek mondeling toelichten tijdens de hoorzitting
  • Het opstellen van een advies
  • Het opstellen van een planschaderisicoanalyse of planschadetaxatie

Neem direct contact op


Haarsma Rentmeesters

Haarsma Rentmeesters is specialist in het beheer, bemiddeling, taxatie en advies van onroerend goed in het landelijk gebied. U kunt bij Haarsma Rentmeesters terecht voor advies op het gebied van grondzaken, pacht, erfpacht, overdracht van eigendom, onteigening, nadeelcompensatie, gebiedsontwikkeling en omgevingsmanagement. 

Haarsma Rentmeesters is aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), lid van de kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV) en Wonen en daarnaast ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging Rentmeesters (NVR) en Stichting Vastgoedcert. 

Contact

Kommisjewei 33
9217 RL Nijega

info@haarsmarentmeesters.nl
06-12184533
Aangesloten bij:

Laat uw gegevens achter